Så säkrar vi kvaliteten

Kvalitet kräver engagemang. Därför har vi på SEFAB tagit fram en egen lösning för hur vi ska hålla en hög standard i våra projekt. Vi kallar den SEFABs projektnöjdhet®.

Miljöaspekten är inbakad

Via projektnöjdhetsmodellen granskas inte bara kvaliteten på själva byggarbetet, utan även kvaliteten ur ett miljö- och arbetsmiljöperspektiv. Modellens utformning stödjer arbetet enligt våra mål och policies inom alla dessa tre områden.

Ökad delaktighet

SEFABs projektnöjdhet gör dig som kund eller underentreprenör delaktig i informationsflödet på ett nytt sätt, exempelvis när det gäller avvikelser. Den ger engagerade projektledare ökade möjligheter till både kontroll över, och insyn i, kvalitetsarbetet.

Arbetets omfattning anpassas till storleken på det enskilda projektet och kan därför variera. Normalt sett inleds ett projekt med en genomgång där vi presenterar de olika kontrollfunktionerna och vad som förväntas av de inblandade i deras olika roller. Under projektets gång har vi ett eller flera utvecklingsmöten med plats- och arbetschefer för kunskapsåterföring och avvikelsehantering. Projektet avslutas med en avstämning där vi går igenom betyget på projektnöjdheten tillsammans med beställaren.

Kvalitetsarbetet enligt SEFABs modell

Vår projektnöjdhetsmodell består av fem delar, som på olika sätt bidrar till det totala värdet.

SEFABs projektnöjdhet – de olika delarna

Det slutliga totalvärdet genereras först efter det att projektet är färdigställt. Under projektets gång är det därför värdet i den första delen, Kvalitetskontrollen, som styr arbetet med kvalitetssäkringen.